© Heavenly Hosting.nl

Regels


I. Geldigheidsbereik
De volgende voorwaarden liggen ten grondslag aan de deelname aan KutTijd.nl. Door de aanmelding bij KutTijd.nl en het gebruik van de aangeboden diensten verklaart de gebruiker de diensten van KutTijd.nl te gebruiken in overeenkomst met het toepasselijk recht en met deze voorwaarden.

Enkele diensten van KutTijd.nl worden ter beschikking gesteld in samenwerking met partners. Voor deze diensten gelden onder omstandigheden nog andere gebruiksvoorwaarden, aanvullend bij deze voorwaarden, die de gebruiker via een link kan oproepen. Deze link bevindt zich principieel in het deel van de website waarop die dienst wordt aangeboden.

II. Minderjarigen
Voor de diensten van KutTijd.nl mogen zich geen minderjarigen aanmelden.

III. Vergoeding en betalingsvoorwaarden
De diensten van KutTijd.nl zijn kosteloos voor zover niets anders is aangegeven. Voor zover vergoedingsplichtige diensten worden aangeboden, wordt van de bezoekerafzonderlijk geïnformeerd over de onkosten en betalingswijze van de dienst. Voor zover vergoedingsplichtige diensten in het kader van de KutTijd.nl website door partners worden aangeboden, moet men zich hiervoor apart aanmelden. Er komt dan een rechtstreeks contract met de partner tot stand. Voor zover goederen of dienstverleningen worden aangeboden via de KutTijd.nl diensten komen eventuele contracten uitsluitend tot stand tussen de klant en de aanbieder van dergelijke zaken. Alle tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege zijn opgelegd. Het is niet mogelijk om restitutie te krijgen van de vooruitbetaalde bedragen. KutTijd.nl is gerechtigd om tarieven te allen tijde te wijzigen. Deze tarieven zullen dan van toepassing zijn op nieuw bestelde of opnieuw bestelde premium memberships.

IV. Bescherming tegen misbruik van persoonlijke gegevens
KutTijd.nl respecteert de privé-sfeer van het lid en persoonlijke gegegevens worden niet verkocht.

V. Door de auteurswet beschermd materiaal
Al het materiaal van de KutTijd.nl website - met inbegrip van alle teksten, software, HTML-/Java-/Flash-source codes, foto's en grafische voorstellingen, - is beschermd door de auteurswet, zowel als individuele prestatie als ook als verzameling. Het downloaden en gebruiken van door de auteurswet beschermd materiaal, dat door KutTijd.nl of door derden ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend toegelaten voor het privé gebruik van de leden, voor zover dit gebeurt in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen en van deze voorwaarden. Leden mogen dit materiaal echter niet buiten dit bereik verveelvoudigen, namaken, kopiëren, verkopen, publiceren, commercieel benutten, op een andere manier onder elektronische of andere vorm in een ander dataformaat omzetten of op welke andere manier dan ook benutten.

VI. Links
KutTijd.nl of derden kunnen links bouwen naar andere sites op het internet. KutTijd.nl beschikt over geen enkele controlemogelijkheid over zulke websites en bronnen en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid van zulke externe sites of bronnen. Inhouden, die op zulke sites of bronnen toegankelijk zijn, behoren niet tot de inhouden van KutTijd.nl. KutTijd.nl  sluit iedere aansprakelijkheid of waarborg in betrekking hiermee uit, voor zover er geen positieve kennis over bestaat dat de inhouden in strijd zijn met de wet. Mocht zich op de site van KutTijd.nl een link bevinden, waarop door derden inhouden worden verspreid die in strijd zijn met de wet, dan zal KutTijd.nl - afgaande op een passende vermelding - de link naar een dergelijke site verwijderen.

VII. Uitsluiting van borgstelling/beperking van de aansprakelijkheid
Het gebruik van de diensten van KutTijd.nl gebeurt op het eigen risico van de bezoeker. KutTijd.nl is niet aansprakelijk voor het ter beschikking staan van de diensten van KutTijd.nl op ieder tijdstip, zonder onderbreking, op tijd, betrouwbaar en zonder fouten. Inlichtingen en raadgevingen, die een bezoeker ontvangt in het kader van de diensten van KutTijd.nl, hetzij op websites, per e-mail, schriftelijk of mondeling, is helemaal geen reden tot borgstelling door KutTijd.nl voor zover dit niet uitdrukkelijk werd overeengekomen. KutTijd.nl is enkel verantwoordelijk voor schade die voor een lid ontstaat door een opzettelijke fout of grove onachtzaamheid van een wettelijke vertegenwoordiger, een medewerker of een uitvoerend assistent van KutTijd.nl. In een dergelijk geval moet deze schade zich nog bevinden in het kader van het typisch voorzienbare. De verantwoordelijkheid voor buiten deze schuld liggende ambtelijke maatregelen, arbeidstwisten, overmacht, natuurrampen of toevallige schade is uitgesloten. De bezoeker is zich ervan bewust dat de diensten van KutTijd.nl niet in de aangeboden vorm ter beschikking zouden kunnen worden gesteld zonder de bovenstaande borgstellinguitsluitingen en aansprakelijkheidsbeperkingen.

VIII. Wijzigingen van de diensten
Bij gratis diensten kan KutTijd.nl naar eigen goeddunken bepalen welke diensten in welke omvang ter beschikking worden gesteld. Beperkingen, uitbreidingen en andere wijzigingen in deze diensten van KutTijd.nl zijn altijd toegelaten en zijn eveneens onderhevig aan de volgende deelnemingsvoorwaarden.

Voor zover er diensten worden aangeboden, waarvan de kosten moeten worden betaald, behoudt KutTijd.nl zich het recht voor, deze diensten op welk tijdstip dan ook te mogen aanpassen.

IX. Wijzigingen van de voorwaarden
KutTijd.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. KutTijd.nl zal het lid per e-mail informeren over de wijziging en voor het geval dat het lid niet instemt met de wijziging, zal KutTijd.nl het lid aanmanen tot opzegging van het lidmaatschap. Wanneer de bezoeker een maand na ingang van de aanmaning de betreffende dienst nog steeds gebruikt, geldt dit als toestemming in de betreffende wijziging. De bezoeker staat toe dat KutTijd.nl zijn e-mailadres gebruikt om wijzigingen van diensten en voorwaarden te kunnen informeren.


X. Nieuwsbrief & Mailing
Ieder lid kan zichzelf aan- of afmelden voor de nieuwsbrief. Hiernaast ontvangt ieder lid ook een commerciële mail. Deze commerciële mail kan de gebruiker alleen stopzetten door het lidmaatschap op te zeggen. Er kan dan geen gebruik meer worden gemaakt van de dienst van KutTijd.nl. Frequentie van een commerciële mail zal beperkt zijn tot twee per maand.

XI. Richtlijnen voor bepaalde diensten
KutTijd.nl biedt verscheidene diensten aan op het internet. Deze diensten zijn verschillend qua doelstelling en aard. Voor het gebruik van bepaalde diensten gelden aanvullend de volgende voorwaarden.

De bezoeker verplicht zich ertoe de dienst niet te gebruiken voor doeleinden of op een manier die tegen de wet is of die verboden is door deze voorwaarden of door andere aanwijzingen in het kader van de afzonderlijke diensten van KutTijd.nl.

Het lid verplicht zich ertoe de toegang tot de dienst te beschermen tegen onbevoegd gebruik door derden. KutTijd.nl maakt er hier attent op dat de inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord van een lid) niet mogen worden doorgegeven. Het lid is verantwoordelijk voor ieder door zijn gedrag mogelijk gemaakt onbevoegd gebruik van zijn inloggegevens en het daarmee verbonden gebruik van de dienst, voor zover hem de schuld treft. Voor zover het lid te weten komt dat zijn inloggegevens eventueel toegankelijk geworden zijn voor derden is hij verplicht het wachtwoord te veranderen.

1. E-mailservice/Berichtenservice
Een controle door KutTijd.nl van de inhoud van de in het kader van de e-maildienst ontvangen en verstuurde en ook op de server bewaarde berichten is onmogelijk. Er kan dus vooral niet worden gecontroleerd of zij schadeverwekkende software bevatten (bijv. virussen) of informatie die in strijd is met de wet of tegen de goede zeden is.
Het lid is - wat de e-mailservice/berichtenservice betreft - tot de volgende punten verplicht:

a) de e-mailadressen noch voor het oproepen noch voor de verspreiding van informatie te gebruiken die in strijd is met de wet of met de goede zeden;
b) rekening te houden met de geldende voorschriften van de jeugdbescherming;
c) de privé-sfeer van anderen te respecteren en daarom in geen geval storende, lasterende of dreigende inhouden per e-mail te versturen;
d) geen toepassingen door te voeren die tot een verandering van de fysische of logische structuur van de gebruikte netwerken zouden kunnen leiden.
Het gebruik van de e-mailpostbus voor het verzenden van massa-e-mails (spamming), mail-bombing en iedere andere vorm van reclame- of marketingboodschappen is niet toegestaan en verplicht het lid tot vergoeding van de schade die hierdoor ontstaat.

2. Het ter beschikking stellen van opslagplaats voor privé-bestanden
Voor elke bezoeker wordt opslagplaats ter beschikking gesteld voor het plaatsen van foto’s. KutTijd.nl is niet verantwoordelijk voor de daarin gepubliceerde inhoud, voor zover KutTijd.nl  daarvan niet op de hoogte is. Deze inhouden zijn voor KutTijd.nl vreemde inhouden. KutTijd.nl behoudt zich het recht voor om naar zijn goeddunken teksten en foto's te wijzigen of te verwijderen uit het aanbod van KutTijd.nl.
Ieder lid is ervoor verantwoordelijk dat zijn teksten overeenstemmen met alle toepasselijke wetten.

Vooral de volgende inhouden zijn niet toegestaan.
a) elk gebruik van stukken, die door de auteurswet zijn beschermd, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur of van de houder van het gebruiksrecht;
b) de verspreiding van elke soort van commerciële reclame;
c) de verspreiding van inhouden, waarvan hun verspreiding wettelijk is verboden;
d) oproepen om strafbare feiten te plegen of eraan deel te nemen;
e) materiaal, dat over andere mensen lastert, hen beledigt of bedreigt.

3. Oproep en profiel
Voorwaarde voor een functionerende communicatie tussen de leden onderling en een optimaal gebruik van de KutTijd.nl diensten door iedereen afzonderlijk is dat de leden op een respectvolle manier met elkaar omgaan en dat zij zich aan bepaalde gedragsregels houden. Daar hoort ook bij dat de leden zich noch in e-mails noch in oproepen of profielen op kwetsende, lasterende, beledigende, bedreigende, obscene, racistische of eender welke andere wijze uiten die in strijd is met de wet. De leden verplichten zich ertoe rekening te houden met de culturele en religieuze belangen en met de meningen van andere deelnemers.

KutTijd.nl maakt er attent op dat identiteiten, getuigenissen en inlichtingen van personen die zich op het internet bewegen vals kunnen zijn en dat KutTijd.nl op geen enkele manier borg kan staan voor het gedrag van derden, onafhankelijk van de plaats waar dat gebeurt.

Elk lid is ertoe verplicht e-mails en andere berichten, namen, telefoon- en telefaxnummers, huis-, zaken- en e-mailadressen en url's die worden uitgewisseld in het kader van een kennismaking vertrouwelijk te behandelen. Door het downloaden van foto's en/of plaatjes draagt de eigenaar/uploader de auteurs- en gebruiksrecht over aan KutTijd.nl. De bezoeker van KutTijd.nl diensten staat toe dat KutTijd.nl gegevens mag verwerken en doorgeven voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienst op de beschreven manier.

Vooral de volgende inhouden zijn niet toegestaan.
a) elk gebruik van stukken, die door de auteurswet zijn beschermd, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur of van de houder van het gebruiksrecht;
b) de verspreiding van elke soort van commerciële reclame;
c) de verspreiding van inhouden, waarvan hun verspreiding wettelijk is verboden;
d) de verspreiding van pornografische literatuur en afbeeldingen;
e) oproepen om strafbare feiten te plegen of eraan deel te nemen;
f) materiaal, dat over andere mensen lastert, hen beledigt of bedreigt.

KutTijd.nl is onderdeel van MaRan Information Technology BV. Overal waar in deze tekst KutTijd.nl wordt weergegeven kan ook MaRan Information Technology BV worden gelezen.

 
Regels Reclame